Ochrana osobních údajů
V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti (zákon č.480/2004 Sb., v platném znění) jsou nabídky zážitkové agentury zasílané elektronickou poštou obchodním sdělením ve smyslu tohoto zákona. Pokud společnost Skutečné zážitky získá od návštěvníka těchto webových stránek (dále jen „návštěvník“) jeho e-mailovou adresu, telefonní číslo, fakturační údaje, adresu, jméno a příjmení v souvislosti s poptávkou zážitku, objednávkou zážitku či rezervací zážitku, je společnost za splnění dalších zákonných podmínek oprávněna jeho e-mailovou adresu, telefonní číslo, fakturační údaje, adresu, jméno a příjmení návštěvníka využívat pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních produktů a služeb. Návštěvník má možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení při poskytnutí osobních údajů. Návštěvník má možnost zaslat společnosti Skutečné zážitky informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace nadále zasílány. Společnost Skutečné zážitky je oprávněna zpracovávat osobní údaje poskytnuté jí návštěvníky těchto stránek jen podle zákona o ochraně osobních údajů (zákon č.101/2000 Sb., v pozdějším znění). Podobnější informace o zpracování osobních údajů naleznete v části Zpracování osobních údajů.
Obsah webových stránek
Vyobrazení, články, nabídky, fotky, videa a jiné informace zveřejněné na těchto webových stránkách mohou být kopírovány pouze pro osobní potřebu návštěvníka stránek a nesmí být dále uveřejňovány bez předchozího písemného souhlasu společnosti Skutečné zážitky. Obsah webových stránek je chráněn podle autorského zákona (zákona č.121/2000 Sb., v platném znění), zákona o ochranných známkách (zákona č. 213/1995 Sb., v platném znění) a případně dalších právních předpisů.
Splnění informační povinnosti
Osobní údaje poskytnuté návštěvníky webových stránek společnosti Skutečné zážitky budou zpracovávány jako osobní údaje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), společností Skutečné zážitky jako správcem, a to pro obchodní a marketingové účely. Osobní údaje budou zpracovávány společností Skutečné zážitky po dobu neurčitou. Veškeré osobní údaje jsou chráněny v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů má každý právo nahlížet do svých osobních údajů, právo opravovat je a také má další práva v souladu s ustanovením § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Pokud se bude návštěvník domnívat, že jeho práva v oblasti ochrany osobních údajů jsou porušována, je oprávněn podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Schutz personenbezogener Daten
In Übereinstimmung mit dem Gesetz über bestimmte Dienste der Informationsgesellschaft (Gesetz Nr. 480/2004 Slg. In der jeweils gültigen Fassung) handelt es sich bei den per E-Mail versendeten Angeboten einer Erfahrungsagentur um eine kommerzielle Mitteilung im Sinne dieses Gesetzes. Wenn das Unternehmen Real Experiences vom Besucher dieser Website (im Folgenden als "Besucher" bezeichnet) seine E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Rechnungsdaten, Adresse, Vor- und Nachnamen im Zusammenhang mit der Erfahrungsanfrage, der Erfahrungsbestellung oder der Erfahrung erhält Vorbehalt, das Unternehmen ist andere rechtliche Bedingungen, ist berechtigt, seine E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Rechnungsdaten, Adresse, Name und Nachname des Besuchers für die Verbreitung der kommerziellen Kommunikation über seine eigenen Produkte und Dienstleistungen zu verwenden. Der Besucher hat die Möglichkeit, das Versenden von Werbebotschaften bei der Angabe personenbezogener Daten zu verweigern. Der Besucher hat die Möglichkeit, die Unternehmensinformationen von Real Experiences zu senden, von denen er nicht möchte, dass die Geschäftsinformationen weiterhin an ihn gesendet werden. Das Unternehmen Real Experiences ist berechtigt, personenbezogene Daten, die ihm von Besuchern dieser Seiten zur Verfügung gestellt werden, nur in Übereinstimmung mit dem Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (Gesetz Nr. 101/2000 Slg., In der jeweils gültigen Fassung) zu verarbeiten. Weitere ähnliche Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten finden Sie im Abschnitt Verarbeitung personenbezogener Daten.
Websiten Inhalt
Bilder, Artikel, Angebote, Fotos, Videos und andere auf dieser Website veröffentlichte Informationen dürfen nur für den persönlichen Gebrauch des Website-Besuchers kopiert und ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Skutečné Experiences nicht weiter veröffentlicht werden. Der Inhalt der Website ist durch das Urheberrechtsgesetz (Gesetz Nr. 121/2000 Coll., In der jeweils gültigen Fassung), das Markengesetz (Gesetz Nr. 213/1995 Coll., In der geänderten Fassung) und andere gesetzliche Bestimmungen geschützt.
Erfüllung der Informationspflicht
Personenbezogene Daten, die von Besuchern der Skutečné-Website zur Verfügung gestellt werden, werden gemäß dem Gesetz Nr. 101/2000 Slg. Für Geschäfts- und Marketingzwecke als personenbezogene Daten verarbeitet. Personenbezogene Daten werden von Skutečné Experiences auf unbestimmte Zeit verarbeitet. Alle personenbezogenen Daten sind gemäß dem Datenschutzgesetz geschützt. Gemäß dem Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten hat jeder das Recht, seine personenbezogenen Daten einzusehen, sie zu korrigieren und hat auch andere Rechte gemäß den Bestimmungen von Abschnitt 21 des Datenschutzgesetzes. Wenn der Besucher der Ansicht ist, dass seine Rechte im Bereich des Schutzes personenbezogener Daten verletzt werden, ist er berechtigt, eine Beschwerde beim Amt für den Schutz personenbezogener Daten einzureichen.